جزوه برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

به تعداد 114 صفحه pdf

 

مراجع:

1- برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات / دکتر سید حسینی

2- برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات / دکتر حاج شیر محمدی

 

مباحث:

فصل اول: مقدمه ای بر نظام های نگهداری و تعمیرات

فصل دوم: طرح ریزی سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

فصل سوم: طرح ریزی سیستم نت از دیدگاه ارتباط اطلاعاتی با سایر سیستم های یک سازمان و طراحی فرم های مورد نیاز

فصل چهارم: برنامه ریزی احتمالی نت ، محاسبه قابلیت اطمینان و تشریح نت متمرکز بر پایایی (RCM)

فصل پنجم: نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM و اندازه گیری اثر بخشی تجهیزات OEE