دانلود پاورپوینت اصول تجویز و مصرف منطقی دارو جهت رشته پزشکی در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


دارو همیشه به عنوان یک عامل اساسی در درمان اکثر بیماری ها مطرح اسـت.  در حـال حاضـر بیش از 8000 فرآورده دارویی در سراسر جهان استفاده می شود.  هـر کشـوری بـر اسـاس وضـعیت جغرافیایی، بیماری ها و منابع مالی تعدادی از این داروها را در لیست داروهای اساسی خود قـرار داده و پزشکان موظف به تجویز فقط همان داروها هستند.  امروزه تجویز و مصرف غیرمنطقی داروها گریبـانگیر بسـیاری از کشـورها (از جملـه کشـورهای جهان سوم و کشور خودمان) شده است. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف مصرف منطقی دارو 
در صورتی این امر محقق خواهد شد که مراحل تجویز دارو دقیقا به صورت زیر اعمال شود
الگوهای متداول در تجـویز نامناسـب داروهـا را مـی تـوان بـه صورت زیر بیان کرد
فاکتورهایی که استفاده نامناسب از داروها را تحت تاثیر قرار می دهد: 
عوامل موثر در تجویز و مصرف غیر منطقی دارو
علل و عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو
عوامل موثر در تجویز غیر منطقی دارو
آثار و عوارض استفاده نامناسب از داروها 
آثار استفاده نامناسب از داروها 
مثال هایی از استفاده غیرمنطقی از داروها 
نتیجه گیری