دانلود پاورپوینت نقش تیم کنترل عفونت در نظام مراقبت عفونت بیمارستانی جهت رشته پزشکی در قالب 21 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


پزشک کنترل عفونت که مسئول تیم می باشد از بین پزشکان شاغل در بیمارستان طبق ساختار مصوب توسط رئیس بیمارستان انتخاب می شود و همراه با پرستار کنترل عفونت وکارشناس آزمایشگاه، مسئولیت های محوله را انجام می دهند. پرستار کنترل عفونت، بطور تمام وقت و فقط امور مرتبط با پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی را انجام می دهد.  تیم کنترل عفونت مجاز به اتخاذ تصمیمات اجرائی و مداخله در مدیریت بیمارستان نبوده و کلیه اقدامات مداخله ای درکمیته کنترل عفونت بیمارستان و بالاتر اتخاذ و توسط رئیس بیمارستان برای اجراء ابلاغ می گردد. مداخله تیم كنترل عفونت در برنامه‌ریزی و اجرا با نظر مسئولین بیمارستان می باشد. 

 

 


فهرست مطالب
نظام مراقبت عفونت بیمارستانی و ساختار کنترل عفونت در نظام سلامت 
ترکیب اعضای تیم کنترل عفونت بیمارستانی 
شرح وظایف تیم کنترل عفونت
شرح وظایف اعضاء مرتبط با برنامه پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی
وظایف پزشک کنترل عفونت
وظایف پرستار کنترل عفونت
وظایف کارشناس آزمایشگاه
وظایف  اپیدمیولوژیست
وظایف كارشناس بهداشت محیط در رابطه با عفونت های بیمارستانی
جایگاه پرستار درنظام مراقبت عفونت بیمارستانی
نقش پرستاردر جایگاههای مختلف پرستاری در  نظام مراقبت و كنترل عفونت های بیمارستان
پرستار به عنوان پرستار کنترل عفونت شرح وظایف مصوب 
سرپرستار و برنامه مراقبت وکنترل غفونت بیمارستانی 
پرستار به عنوان ارائه دهنده مراقبت  در برنامه مراقبت و کنترل عفونت بیمارستانی