نقشه كشی و نقشه خوانی مهندسی 1

به تعداد 610 صفحه pdf

مرتب و با کیفیت بالا

 

سرفصل درس:

• تعريف نقشه، چگونگي ايجاد تصوير، انواع تصوير، رسم سه تصوير
• اصل ارتباط بين تصاوير و كاربردآن، رسم شش تصوير
• اصول كلي نقشه خواني، مجهول يابي براي پروش قدرت تجسم
• روش هاي آناليز سطح و حجم در شناخت و تجسم از روي تصاوير
موجود
• انواع تصاوير مجسم؛ تصاوير مجسم ايزومتريك قائم، ديمتريك
قائم، ايزومتريك مايل و ديمتريك مايل
• طريقه ترسيم تصاوير مجسم به روش جعبهاي و به روش محوري

• رسم تصاوير دايره ها در تصاوير مجسم
• برش و انواع آن (برش ساده، برش شكسته، برش شعاعي، نيم برش)، اصول برش و قواعد هاشور
• آشنايي با برش هاي ديگر (برش موضعي، برش گردشي، برش
گردشي جابجا، برش هاي خاص)، استثنائات برش
• آشنايي كلي با نقشه هاي كارگاهي و مركب (مونتاژ)
• اندازه نويسي نقشه هاي كارگاهي و نقشه هاي مركب
• آشنايي كلي با تولرانس ها و انطباقات در نقشه هاي مركب

مراجع درس:

رسم فني و نقشه هاي صنعتي
-2اصول نقشه كشي صنعتي
-3نقشه كشي صنعتي 1
-4رسم فني
-5نقشه كشي صنعتي 1
مهندس احمد متقيپور
مهندس حسين نصر
مهندس مرجاني
مهندس محمد مهدي روحاني
حبيب االله حدادي

-6جزوه درسي نقشهكشي و نقشهخواني مهندسي )(1

6- Engineering drawing S. Bogolyubov
7- Engineering drawing and Graphic technology T. French
8- Graphic science and design T. French