دانلود پاورپوینت واکسیناسیون و انواع آن ها جهت رشته پزشکی در قالب 45 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


واکسـن هـا بـه دو گـروه واکسـن هـای زنـده ضعیـف شـده و واکسـن هـای غیـر زنـده (غیرفعـال) تقسـیم می شـوند. واکســن هــای باکتریایــی شــامل واکســن هــای حــاوی باکتــری زنــده ضعیــف شــده (ماننــد ب.ث.ژ) ، باکتــری کشــته شــده (ماننــد ســیاه ســرفه،) توکســوئید (ماننــد دیفتــری و کــزاز) و واکســن هــای پلــی ســاکاریدی (ماننــد پنوموکــوک پلــی ســاکاریدی و مننگوکــوک پلــی ســاکاریدی) هســتند. واکســن هــای ویروســی شــامل ویــروس زنــده ضعیــف شــده (مثــل ،MMR  واکســن خوراکــی فلــج اطفــال و تــب زرد)، ویــروس کامــل غیرفعــال (ماننــد واکسـن تزریقـی فلـج اطفـال و هـاری) و بخشـی از آنتـی ژن سـطحی ویـروس (ماننــد هپاتیــت ب و آنفلوانــزا) هســتند 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
اصول کلی واکسیناسیون
مدت زمان نگهداری واکسن ها پس از باز کردن ویال
باورهای غلط در مورد ممنوعیت ایمن سازی 
واکنش های حساسیتی پس از ایمن سازی 
فرآیند واکسیناسیون ایمن
نـوع و انـدازه سـرنگ و سـوزن تزریـق و محـل تزریق واکسـن ها 
نكته های مربوط به تزریق واکسن
توصیه هایی برای کاهش ناآرامی ، درد و تب 
توصیه های پس از تزریق واکسن 
برنامه ایمن سازی کشوری 
ایمن سازی افراد با تاخیر در واکسیناسیون 
حداقل سن دریافت واکسن ها 
دریافت کنندگان خون و فرآورده های خونی 
زنان باردار و شیرده 
واکسیناسیون پرسنل بهداشتی و درمانی
واکسیناسیون در سفر 
واکسن مننگوکوک
واکسن تب زرد
ایمن سازی غیر فعال 
مشكلات درمان با پادزهرها (آنتی توکسین ها)
و...