تابعی بنویسید که تعداد تکرار یک کاراکتر در رشته را نمایش دهد.با استفاده از فایل school_prompt2.txt، تعداد کاراکترهای فایل را پیدا کنید و آن مقدار را به متغیر num_char اختصاص دهید.

شما هر فایلی را میتوانید جایگزین و نام آن را در کد تغییر دهید.