دانلود پاورپوینت سنتز و شناسایی لیگاند بزرگ حلقوی باز شیف حاوی حلقه پیرول و همو پی پیرازین وکمپلکس روی (ΙΙ) مربوطه جهت رشته مدیریت در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت سنتز و شناسایی لیگاند بزرگ حلقوی باز شیف حاوی حلقه پیرول و همو پی پیرازین وکمپلکس روی (ΙΙ) مربوطه
آلدهید متقارن 1و1׳((1و4دی آزوپان -1و4- دی ایل)بیس(متیلن))بیس(1H-پیرول-2-کربالدهید) از واکنش همو پی پیرازین ، فرمالدهید و پیرول -2-کربالدهید سنتز شد. طیف جرمی آلدهید یک پیک درناحیه یm/z 314/4نشان می دهد و لیگاند ماکروسیکل بازشیف L با سیستم دهندگی N5 از تراکم این آلدهید با دی اتیلن تری آمین به صورت واکنش مستقیم (بدون حضور فلز) سنتز شد. طیف IR  لیگاند یک ارتعاش (C=N ) در ناحیه  Cm-1 1637  به نمایش گذاشت و حذف پیک مربوط به گروه های NH2 , C=O در طیف IR لیگاند وحضور یک قله در 381/52 m/z=  در طیف جرمی لیگاند، سنتز لیگاند بزرگ حلقوی را تایید می کند. کمپلکس مربوطه از واکنش مستقیم یون روی و لیگاند L در حلال متانول سنتز شد. طیفIR کمپلکس پیک ((C=N را در Cm-1 1634 و همچنین وجود پیک درm/z =545/34 در طیف جرمی کمپلکس سنتز کمپلکس را تایید می کند. بررسی طیف های  1H-NMRو 13C-NMR سنتز تمام ترکیبات را تایید می کند.

 

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش‌ انجام تحقیق
نتایج
بحث و نتیجه‌گیری
تقدیر و تشکر
منابع