دانلود پاورپوینت هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران جهت رشته مدیریت در قالب 1 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
به پدیده های اقلیمی از جمله بارش که از نظر شدت و فراوانی کمیاب هستند، رویداد های حدی اقلیمی گویند. علی رغم مطالعات زیادی که بر روی این پدیده ها انجام شده است، به دلیل افزایش روز افزون این پدیده ها همچنان مدلسازی دقیق وکاهش خطای پیش بینی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و لذا در این مقاله با استفاده از داده های حداکثر بارش ایستگاه سینوپتیک مشهد در یک دهه ی اخیر به بررسی کاربرد تئوری مقادیر حدی بعنوان یکی از مهم ترین تئوری های آماری در مدلسازی بارش های حدی پرداخته شد و با استفاده از نرم افزار  Hyfranplus توابع توزیع رایج در تحلیل مقادیر حدی بررسی و مقایسه گردید، برای این منظور از روش حداکثر درست نمایی جهت تخمین پارامترهای توابع توزیع، و از معیار های اطلاعاتی بیزین و آکایکه جهت انتخاب بهترین توزیع استفاده شد، و در انتها نیز با استفاده از آزمون کای-اسکوئر نکوئی برازش داده ها بررسی گردید. نتایج نشان داد که در حوضه ی مورد مطالعه ی ما توزیع گاما بهترین توزیع جهت برازش داده های حدی بارش است.

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 
مواد و روش‌ها
نتایج و بحث
نتیجه‌گیری 
فهرست منابع اصلی