دانلود پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی جهت رشته پزشکی در قالب 75 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی(2)
یکی از عناصر اصلی انجام عمل جراحی یا معالجات پزشکی که شکل بنیادین و مهمی به خود گرفته است ، اخذ رضایت از بیمار می باشد. رضایت در معالجه و درمان به لحاظ تبعات و پیامدهایی که بدنبال دارد ، در قلمرو حقوقی ،جایگاهی ماندگار یافته است و در زمره یکی از مقولات مهم حقوق پزشکی برشمرده می شود. رضایت به درمان ،مبین این واقعیت است که بیمار از آنجا که به منظور معالجه و درمان ، مدتی ولو بسیار اندك ، جسم خویش را در اختیار پزشک معالج قرار می دهد ، در نتیجه باید بر این امر بصورت آگاهانه و با اراده آزاد رضایت داشته باشد. چنین مساله اي از یک سو ناشی از رابطه پزشک و بیمار و وجود حس اعتماد بیمار به پزشک بوده و از سوي دیگر یکی از عوامل سقوط مسئولیت پزشکی نسبت به بیمار محسوب می گردد . بدیهی است که این نظریه دامنه مفهومی وسیعی داشته و تنها محدود به حوزه رضایت بیمار نمی باشد ، بلکه در مواردي هم که بیمار در وضعیت حیات نباتی است یا به سن رشد و بلوغ نرسیده ، نیز با اخذ رضایت از اولیاي قانونی وي این مهم محقق می گردد.

 

 

فهرست مطالب
رضایت نامه و جنبه هاي قانونی آن 
انواع رضایت نامه
برائت نامه
شرایط رضایت نامه معتبر 
انواع رضایت نامه از دیدگاه مدارك پزشکی
ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﻓﺸﺎي راز ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺣﺴﺎس  
ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺪارك ﭘﺰﺷﮑﯽ 
انواع واگذاری
دسترسی بیماران به اطلاعات بهداشتی شخصی
موارد واگذاری مجدد اﻃﻼﻋﺎت
واگذاری اطلاعات در موارد بیرون سپاری خدمات نگهداری مربوط به فعالیتهای HIM 
قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني
چند ماده قانونی درخصوص جعل گواهی پزشکی
صدور گواهي براي فرد فوت شده