دانلود پاورپوینت کلیات اجرایی دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشک جهت رشته پزشکی در قالب 14 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

پاورپوینت کلیات اجرایی دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیر پزشک
جزء حرفهاي، نشاندهنده تالش، مهارت و ریسك ارائه خدمت براي تیم ارائه دهنده خدمت است. مالک اصلی محاسبه جزء حرفهاي، کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت موضوع تصویبنامه شماره 74450/ت50982هـ مورخ 1/7/1393 هیات محترم وزیران و اصالحیههاي بعدي آن میباشد. بر این اساس، در کلیه مواردي که در ستون »واحد ارزش نسبی« یك ارزش نسبی درج شده است، عدد مربوطه نشاندهنده جزء حرفهاي خدمت مربوطه میباشد. براي دیگر خدماتی که داراي سه ارزش نسبی میباشند، ارزش نسبی میانی، نشاندهنده جزء حرفهاي خدمت مربوطه است. کارکرد پزشك بخشی از ارزش ریالی جزء حرفهاي فعالیت ماهیانه هر یك از پزشکان است که براساس کد تعدیلی 26کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت محاسبه میگردد. مالک محاسبه کارکرد، درآمد بیمارستانها پس از اعمال کسور بیمهاي و سایر کسور )درآمد وصولی( است. بیمارستانها مکلفند میزان کسورات بیمهاي را به تفکیك موارد کسور از سازمانهاي بیمهگر مربوطه استعالم و از کارکرد پزشك کسر نمایند.


 

 

فهرست مطالب
ساختار اجرایی دستورالعمل
کارگروه توزیع درآمد اختصاصی
ترکیب اعضای کارگروه 
کارگروه توزیع درآمد اختصاصی
وظایف کارگروه 
هیات اجرایی
ترکیب اعضای هیات
وظایف هیات
شمول دستورالعمل برای نیروهای شرکتی
شمول دستورالعمل در بخش های برون سپاری / درون سپاری شده
سرفصل های دستورالعمل