دانلود پاورپوینت پروتئین و اسیدهای آمینه جهت رشته تغذیه در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


طبقه بندی پروتئین ها واسیدهای آمینه

پپتیدها:ازبه هم پیوستن گروهای کربوکسیلات وآمونیم درآمینواسیدهاپیوند پپتیدی تشکیل می شود.
دی پپتیدها:ازاتصال دو آمینواسید
تری پپتیدها:ازاتصال سه آمینواسید
پلی پپتیدها:ازاتصال بیش از 100آمینواسید
vاصطلاح پروتئین برای تعریف پلی پپتیدی بابیش از100آمینواسید که دارای یک عمل بخصوص  باشدبکار می رود.
 ترتیب آمینواسیدهادریک پپتیدویایک پروتئین توسط ترتیب بازهادر دزوکسی ریبو نوکلئیک اسیدDNAدرژن تعیین می شود.
یک سلول می تواندازهزارها ملکول پروتئین مختلف تشکیل شود.
 بدن  بیش از 50000نوع پروتئین مختلف دارد.

 

 

فهرست مطالب :
نقش پروتئین هادربدن
طبقه بندی پروتئین ها واسیدهای آمینه
ساختاراصلی اسیدهای آمینه
انواع اسید آمینه
انواع اسیدهای آمینه ازنظرترکیب باآب
اسیدهای آمینه غیرقطبی
The Charged Amino Acids
اسیدهای آمینه قطبی
انتقال گروه آمین
کاتابولیسم
آمین زدایی اکسایشی
و...