دانلود پاورپوینت پروتئین و اسیدهای آمینه جهت رشته پزشکی در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


دربافتها)بجزکبد(واکنشهای جفت شده گلوتاماتدهیدروژناز وگلوتامین سنتتاز دوملکول آمونیاک ازبافتهارا به عنوان راهی جهت خلاص شدن بافتها ازنیتروژن پس مانده انتقال می دهند. درکبد،نیتروژن پس مانده آمینواسیدها به چرخه اوره ختم  می شودآمینواسیدها ازتجزیه پروتئین دربافتهای مختلف بدن مشتق می شوند.

 

 

 

فهرست مطالب
نقش پروتئین هادربدن
طبقه بندی پروتئین ها واسیدهای آمینه
ساختاراصلی اسیدهای آمینه 
انواع اسید آمینه
اسیدهای آمینه  ضروری ونامهای اختصاری آنها
اسیدهای آمینه غیرضروری ونامهای اختصاری آنها
انواع اسیدهای آمینه ازنظرترکیب باآب
اسیدهای آمینه غیرقطبی
The Charged Amino Acids
اسیدهای آمینه قطبی
واکنش انتقال گروه آمین
انتقال گروه آمین
کاتابولیسم
آمین زدایی اکسایشی
تعادل پروتئین 
متابولیسم پروتئین
متابولیسم آمونیاک –برداشت مواددفعی نیتروژن
دفع نیتروژن ازطریق ادرار
گلوکونئوژنزوکتوژنز
چرخه اوره تشکیل اوره راکنترل می کند.
عوامل شناخته شده درسنتزوتجزیه پروتئین
و...