جزوه کامل آمار مدیریت عادل آذر جلد اول و دوم

شامل ۲۰۵ صفحه

آمار مدیریت عادل آذر و منصور مومنی جلد اول و دوم