دانلود پاورپوینت انتقال الکترون از طریق فضای کئوردینانسیون خارجی جهت رشته فیزیک در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


 تلاش های زیادی جهت اندازه­گیری مستقیم سرعت انتقال الکترون درون مولکولی، دردرون precursor انجام شده است. در موارد مناسب یعنی زمانی که انتقال الکترون آهسته و پیوند الکتروستاتیک و سایر برهمکنش­ها بین واکنشگرها به اندازه کافی قوی باشد، می توانیم واکنش تشکیل استوکیومتری زوج یونها را از واکنشی که از واکنش مرتبه دوم تبعیت نمی کند و بر روی قانون سرعت اثر می گذارد، تشخیص دهیم.

 

 


مطالعه سرعت واکنش های انتقال الکترون self-exchange و سرعت واکنش های متناظر در فازگازی با استفاده از تبدیل فوریه در رزونانس سیکلو ترون است. در این آزمایش جریان رزونانسی که بدلیل کاتیون خالص از نظر ایزوتوپی ایجاد شده، از بین می رود. این امر زمانی رخ می دهد که سایر فرم­های ایزوتوپی گونه­های خنثی وارد محل نمونه در اسپکترومتر می شوند. سرعت از دست رفتن سیگنال مستقیماً به سرعت انتقال الکترون بین اجزای فازگازی مربوط می باشد. نتایج اغلب به سادگی از طریق مقایسه سرعت انتقال الکترون با ثابت سرعت ربایش فازگازی که مقدار کارایی انتقال الکترون در طی مواجه شدن با فاز گازی را می­دهد، بیان می شود. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
مراحل انجام واکنش از طریق مکانیسم  فضای خارجی
ثابتهای سرعت برای برخی واکنشهای انتقال الکترون فضای خارجی 
انتقال الکترون در precursor 
ثابتهای تجمع یون و انتقال الکترون در دمای 25 درجه سانتیگراد
شعاع ظاهری جهت استفاده در محاسبه پایداری کمپلکس precursor
مرحله انتقال الکترون
رابطه خطی انرژی آزاد مارکوس 
سرعت فرآیندهای الکترونی Self-exchange
الف: ردیاب های ایزوتوپی
ب: کمپلکس های فعال نوری
ج: استخلاف ساختاری
د: انتقال الکترون بین واکنش ها در حالتهای الکترونی متفاوت 
کاربرد تئوری مارکوس
انتقال الکترون از طریق القای نور
محیط­های غیرآبی 
سرعتهای self-exchange انتخابی در محیط غیرآبی در  دمای 25 درجه سانتیگراد
اثرات فضاگزینی در انتقال الکترون